ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на предоставените от търговеца услуги

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Желев Комерс” ЕООД (наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.ef-lumens.com/ и поддомейните му (наричани за краткост сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Желев Комерс” ЕООД (наричани за краткост услуги). Тези общи условия обвързват всички потребители, които посещават сайта www.ef-lumens.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.ef-lumens.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. “Желев Комерс” ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Ген, Скобелев“ №12; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 123664157.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение на необходимата информация в логфайлове на сървъра на www.ef-lumens.com включващо съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.ef-lumens.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона “Поръчай”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на работния ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Търговецът носи риска от повреждане на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на потребителя/клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението е в рамките на 5 работни дни.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност и клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от отговорността за доставяне в срок на поръчаната стока.

10. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 1 работен ден от получаването й.

III. ЦЕНИ

12. Цените, посочени в сайта са с вкл. ДДС.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

13. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.ef-lumens.com.

14. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

15. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата / www.ef-lumens.com/.

16. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.ef-lumens.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

17. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

18. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.ef-lumens.com.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.ef-lumens.com.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава след получаване на плащането да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока в добър търговски вид.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

23. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.

24. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено в писмен вид на база данните за връзка с ТЪРГОВЕЦА упоменати на страница Контакти. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

25. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

26. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

27. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

28. Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай, че същите са с запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация и при условията в Закона за защита на потребителите, третиращ дистанционно сключваните договори/продажби.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

29. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до Потребителя.

VIII. ДРУГИ

30. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта.

31. ТЪРГОВЕЦЪТ администрира този сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. ТЪРГОВЕЦЪТ декларира, че материалите или услугите, посочени в този сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

32. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез сайта формата за въпроси и запитвания на ТЪРГОВЕЦА, или чрез служител на телефоните посочени в сайта на ТЪРГОВЕЦА, в рамките на работно време: от 8:00 до 17:00 часа, от понеделник до събота включително.

33. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителя. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, в случай че Потребителят не се е запознал с последващи актуализации на публикуваните на Сайта ОБЩИ УСЛОВИЯ.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

34. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата

www.ef-lumens.com на своя компютър или друго устройство.

35. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всичко свързано с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

36. Интернет магазинът www.ef-lumens.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

37. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Scroll to Top